top of page

ÖZGÜL DİL BOZUKLUĞU

             Çocuğun herhangi bir  işitme kaybı, zeka geriliği, nörolojik, motor ya da sosyal gelişim geriliği gibi belirgin herhangi bir probleminin olmamasına karşın, dil becerilerinde önemli düzeyde yetersizlik olmasıdır. ÖDP'li çocuklar diğer gelişim alanlarında akranlarından önemli bir gerilik göstermezken dil ve konuşma gelişimi açısından gerilik göstermektedir. Bu bozukluğun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bu konuda iki kuramdan söz edilmektedir. Bunlardan biri ÖDP'nin doğuştan itibaren gelen dile ait kuralların edinimi ile ilgili bir bozukluk olarak görürken diğeri, zihnimizdeki bilgi işlemleme mekanizmasındaki bozukluğun dil edinimini olumsuz etkilemesi olarak açıklanmaktadır. ÖDP'li çocuklar, konuşulan dili anlama ve üretmede yaşıtlarından geridirler. Cümle içindeki sözcükleri anlama ve kullanmada güçlük yaşarlar. Yaşıtlarından daha az konuşur, Daha kısa ve az karmaşık cümleler kurarlar. Daha sınırlı sözcük dağarcığına sahiptirler. Yaşıtları ile kıyaslandığında yavaş ancak benzer bir edinim sırası görülmektedir. ÖDP'li çocuklar arasında farklı dil alanlarında farklı bozukluk dereceleri olabilmektedir. Bazı çocuklarda yalnızca alıcı ya da ifade edici dil becerilerinde problem görülürken, bazı çocuklarda her iki alanda da problem görülebilir. ÖDB’li çocuklar okul döneminde okuma yazma konusunda risk taşımaktadırlar. ÖDP tanısının konması için gecikmiş dil ve konuşma olmadığından emin olunmalı ve diğer bozuklukların elenmiş olması gerekmektedir. Bu tanının konması için 4- 5 yaşları beklemek uygun görülmektedir. ÖDB'li çocukların, akranlarına oranla leksikal dağarcıkları yetersiz,  karmaşık ve uzun cümle yapılarını anlama ve kullanmada problem yaşadıkları, uzun bir dönem bozuk cümleler kurdukları bilinmektedir. Dilin tüm bileşenlerinde problem görülse de, pragmatik alanında nispeten daha az problem görülmektedir. Suprasegmantal özelliklerde de problem görülebilmektedir.

bottom of page